Lệnh lặp Foreach

Câu lệnh lặp foreach là một câu lệnh không có trong các ngôn ngữ c,c++. Lệnh lặp này thường được sử dụng khi làm việc trên một tập hợp hay một mảng.

Cấu trúc lệnh foreach

foreach ( <kiểu tập hợp> <tên biến> in < tên tập hợp>)

<Các câu lệnh thực hiện>

Cách thức hoạt động

Lệnh foreach sẽ đưa bạn đến từng phần tử của tập hợp hoặc mảng, lệnh sẽ kết thúc khi duyệt hết tập hợp(mảng).

Ví dụ minh họa

Để minh họa ta viết một chương trình khai báo một mảng nguyên rồi duyệt qua tất cả các phần tử của mảng. Chương trình sẽ in ra các phần tử chẵn và tổng các phần tử chẵn trong mảng.

Bạn mở visual studio và tạo một dự án mới có tên là lenhforeach.

Tại file chương trình chính(Program.cs) bạn tạo đoạn mã sau

using System;

namespace lenhforeach

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

int[] mang = { 1, 2, 7, 4, 12, 9, 10, 22, 5 };

int tongchan = 0;

Console.WriteLine(“Danh sach so chan trong mang:”);

foreach (int bien in mang)

{

if (bien % 2 == 0)

{

Console.Write(bien+” “);

tongchan = tongchan + bien;

}

}

Console.WriteLine(“\nTong cac so chan la:”+tongchan);

Console.ReadLine();

}

}

}

Ghi chú: lệnh bien%2 làm nhiệm vụ lấy dư phép chia của bien cho 2.

Kết quả chương trình

foreach

Lưu ý: với lệnh foreach ta hoàn toàn không cần quan tâm xem phải lặp bao nhiêu lần hay điều kiện kết thúc lặp là gì. Lệnh lặp foreach sẽ giúp ta duyệt qua toàn bộ các phần tử của tập hợp.

Leave a Reply

*